Project Facility Multisektorial: Fond in loco për ndjekjen e ecurisë së projekteve të Protokollit dypalësh të Bashkëpunimit për Zhvillim 2010-2012

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15110) SDGs: Partnerships for the Goals Fondi në dispozicion: €356.200,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim – Tiranë Partnerë të tjerë:...

Mbështetje për Institucionet shqiptare në procesin e përafrimit me politikat komunitare – Asistencë Teknike dhe Capacity Development

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria civile (15110) SDGs: Partnerships for the goals Fondi në dispozicion: €620.000,00 Lloji i Financimit: Grant Institucioni zbatues: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim – Tiranë Partnerë të tjerë:...